quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Love Quilts Brasil

                                           

                                       2011 = 30 blocos
                                       2012 = 38 blocos + 10 assinaturas = 48
                                       2013 = 41 blocos + 56 assinaturas = 97
                                                   12 mini blocos
                                       2014 = 24 blocos + 95 assinaturas = 119
                                       2015 = 12 blocos + 88 assinaturas = 100
                                       2016 = 34 blocos + 43 assinaturas = 77
                                       2017 = 48 blocos + 38 assinaturas = 86
                                       2018 = 51 blocos + 08 assinaturas = 59
                                       2019 = 65 blocos + 20 assinaturas = 86
                                       2020 = 07 blocos
                                       2021 = 34 blocos + 10 assinaturas = 44
                                       2022 = 27 blocos + 15 assinaturas = 42
                        

    

quarta-feira, 7 de setembro de 2022

segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Love Quilts Brasil

                                       2011 = 30 blocos
                                       2012 = 38 blocos + 10 assinaturas = 48
                                       2013 = 41 blocos + 56 assinaturas = 97
                                                   12 mini blocos
                                       2014 = 24 blocos + 95 assinaturas = 119
                                       2015 = 12 blocos + 88 assinaturas = 100
                                       2016 = 34 blocos + 43 assinaturas = 77
                                       2017 = 48 blocos + 38 assinaturas = 86
                                       2018 = 51 blocos + 08 assinaturas = 59
                                       2019 = 65 blocos + 20 assinaturas = 86
                                       2020 = 07 blocos
                                       2021 = 34 blocos + 10 assinaturas 
                        

    

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

segunda-feira, 8 de novembro de 2021